Jak budowana jest studnia głębinowa?

Susza jest naturalną powtarzającą się cechą klimatu, jednak jej cechy i przebieg znacząco różną się od regionu występowania na świecie. Niestety w ostatnich 30 latach to zjawisko występuje coraz częściej i wszędzie – niezależnie od szerokości geograficznej. Budowa studni głębinowej krok po kroku z pomocą fachowców może być doskonałym narzędziem do walki z niedoborami wody.

Studnia głębinowa to pionowe ujęcie wód podziemnych, sztuczny otwór wiercony do poziomu wodonośnego. Stały pobór wody ze studni jest możliwy dzięki pompie głębinowej. Przed rozpoczęciem odwiertu należy przeprowadzić analizę map hydrogeologicznych, tak aby określić przybliżoną głębokość planowanej studni. W związku ze wspomnianym wyżej problemem nasilania się zjawiska suszy, poziom warstw wodonośnych obniża się. A to przekłada się często na konieczność wiercenia głębiej niż 30 m. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na powierzenie tej inwestycji fachowcom, takim jak firma Drillpol. Pamiętajmy, że budowa studni głębinowej pod okiem profesjonalistów to najlepsze rozwiążanie. Ich doświadczenie gwarantuje prawidłowe wykonawstwo i w razie konieczności podjęcie badań metodą elektro-oporową czy sporządzenie projektu robót geologicznych. Gdy zostanie ustalone miejsce do wykonania studni głębinowej, dokonuje się odwiertu pod stalową rurę osłonową (w niestabilnych warstwach ziemi) w celu odcięcia wód gruntowych. Następnie należy dowiercić się do warstwy wodonośnej. W dalszej kolejności dokonuje się zabudowania odwiertu za pomocą atestowanych rur PCV (pełnych i filtracyjnych). Powstaje wtedy przestrzeń pierścieniowa pomiędzy filtrami a ścianą odwiertu. Przestrzeń tą wypełnia się żwirem filtracyjnym i zabezpiecza pierścieniem z materiału uszczelniającego. Po uszczelnieniu odwierconego otworu wykonuje się pompowanie oczyszczające aż do uzyskania właściwej jakości wody. Następnie dobiera się odpowiednią pompę głębinową biorąc pod uwagę wydajność studni, jej głębokość oraz zapotrzebowanie klienta na wodę. By móc korzystać z opisanej studni głębinowej należy wykonać jeszcze przyłącza do budynku lub innego miejsca docelowego, dobierając odpowiednie urządzenia.